پالت-پلاستیکی
قفسه بندی
ارسال و نصب رایگان
ویژه تهراننمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

پالت پلاستیکی بدون پایه

اين محصول در  ابعاد وسايز هاي مختلف توليد ميشود و براي تقسيم بندي وسائل كوچك و بزرگ در انبارهاي
قابل استفاده ميباشد

 

پالت پلاستیکی پایه دار

اين محصول در  ابعاد وسايز هاي مختلف توليد ميشود و براي تقسيم بندي اجناس و وسایل كوچك و بزرگ در انبارهاي
قابل استفاده ميباشد